§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma ezelazny.pl z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kolejowa 8, NIP 818-15-81-914.
 2. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej piece-kotly.eu oraz w siedzibie organizatora.

§ 2

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 17 do 31 lipca włącznie.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 13 sierpnia.

§ 3

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może wziąć udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  • w terminie trwania konkursu (17-31 lipca) zareklamuje dowolny model kotła Defro, uzupełniając treść: Jestem kocioł Defro………(model) i ……………..; poda w formularzu imię i nazwisko, adres e-mail, zaakceptuje regulamin oraz kliknie przycisk „Wyślij”,
  •  nie należy do pracowników, członków firmy Organizatora oraz jego rodziny, jak również nie bierze udziału bezpośrednio lub pośrednio w organizacji i przeprowadzaniu konkursu.
 2. Polubienie fanpage’a eZelazny.pl nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Pozwala jednak śledzić przebieg konkursu.
 3. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być dłuższa niż 500 znaków.
 4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, pod warunkiem że wyśle wpisy o różnej treści. Może komentować wpisy innych konkursowiczów na fanpage’u Ezelazny.pl, ale nie swoje. Może dodać dowolną liczbę komentarzy.
 5. Uczestnik konkursu, wysyłając formularz konkursowy oświadcza tym samym, iż akceptuje regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 7.  Do konkursu można zgłaszać jedynie teksty własnego autorstwa.
 8. Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy w regulaminowym czasie zamieszczą najciekawszy wpis, otrzymają największą liczbę polubień i komentarzy na fanpage’u eZelazny.pl. Najciekawsze wpisy zostaną zamieszczane na fanpage’u eZelazny.pl, spośród nich zostanie wybrany wpis o największej liczbie polubień i komentarzy. Nagrody niespodzianki otrzyma co dwudziesty wpis (do 24 lipca) i co dziesiąty (od 24 lipca).
 9. Formularz konkursowy dostępne jest na stronie piece-kotly.eu w zakładce Konkurs.
 10. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
 11. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów, które nie spełniają warunków konkursu.
 13. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do swoich tekstów na rzecz Organizatora, bez ograniczeń ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tekstu, tworzenia określoną techniką egzemplarzy, w zakresie obrotu tekstem, w zakresie rozpowszechniania tekstu: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wielokrotne publikowanie tekstu wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

§ 4

OCENA

 1. Ocena zostanie dokonana wg następujących kryteriów:
  • prawidłowość odpowiedzi, zgodna z treścią pytania,
  • kreatywność, poczucie humoru,
  • poprawność językowa, styl i forma wypowiedzi,
  • liczba polubień,
  • liczba komentarzy,
  • kolejność wpisów.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 13 sierpnia.
 3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

§ 5

NAGRODY

I miejsce – za najciekawszy wpis: MIKSER Z MISĄ OBROTOWĄ o wartości 99 zł
II miejsce – za największą liczbę lajków: WAGA KUCHENNA o wartości 58 zł
III miejsce – za największą liczbę komentarzy: PROSTOWNICA DO WŁOSÓW o wartości 55 zł

Nagrody niespodzianki  – za co dwudziesty wpis (do 24 lipca) i co dziesiąty (od 24 lipca).

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail.
 2. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176, ze zm.), tj. kwoty 760 zł, są wolne od podatku dochodowego.
 3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w publikacjach internetowych.
 4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł nawiązać z autorem kontaktu mailowego, nagroda przechodzi na nowo wybranego zwycięzce.
 6. Koszty wysyłki pokrywa organizator konkursu.
 7. Zdjęcia nagród mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie wszystkich danych osobowych wprowadzonych do bazy danych organizatora lub podanych przez nich w innej formie w związku z konkursem oraz na późniejsze przetwarzanie danych na potrzeby niniejszego konkursu. Uczestnicy udzielają również zgody firmie eZelazny na wykorzystanie niniejszych danych osobowych w celach marketingowych (oferty produktów, usług, wydarzenia itd.).

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez organizatora w związku z niespełnieniem przez danego użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do sprzedawcy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia procesu przeprowadzania niniejszego konkursu oraz do dyskwalifikacji każdej osoby, która narusza zasady wysyłania zgłoszeń.

§ 8

PROMOCJA NA FACEBOOKU

 1. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez Facebooka oraz nie jest z nim związany.
 2. Uczestnik konkursu dostarcza wszelkie informacje organizatorowi, tym samym zwalnia serwis społecznościowy z odpowiedzialności.
 3. Za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego organizator.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie piece-kotly.eu